Svar på kritik gällande kontaktpersoner: LSS-verksamheten utvecklas!

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

23 november 2020

Omsorg och stöd

Under 2020 har kontaktpersonernas roll inom socialförvaltningens omsorgsverksamhet förändrats. En del kontaktpersoner har inte fått förlängningar av sina uppdrag. Det har ifrågasatts i olika sammanhang. "Det är olyckligt att det sprids en bild av att de förändringar som sker inom omsorgsverksamheten handlar om besparingar eftersom det inte stämmer. Vad det handlar om är att ge personal möjligheter att göra ett bättre jobb i våra LSS-boenden", säger Jan Hanna (S), ordförande i socialnämnden.

Utvecklingen av omsorgsverksamheten syftar till att tillgodose enskildas behov av aktiviteter och andra önskemål på gruppboendet. I takt med att förändringarna genomförts har behovet av kontaktpersoner minskat och det har kritiserats.

Kontaktpersoner är en funktion där privatpersoner mot ersättning får uppdrag att stötta omsorgstagare i vardagen inom ramen för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Åtgärdar brister

Grunden till förändringarna som sker inom LSS-området är att kommunen genom socialnämnden åtgärdar brister där boendena inte följt de krav som gäller inom LSS.  Avsikten är även att ge personalen bättre förutsättningar att följa det som lagen ger uttryck för när det gäller gruppboenden, nämligen att alla som har en gruppboendeinsats ska få hela sitt stödbehov tillgodosett på boendet. 

Stödinsatser ska tillgodoses på boenden

 - Vår ambition är att etablera en grundbemanning tillräcklig för att boendes enskilda aktiviteter och enskilda önskemål kan omhändertas på gruppboendet. Som det varit så har de boende fått olika stödinsatser fast man bor på samma boende eftersom alla inte haft kontaktperson. Det innebär att vi haft ett arbetssätt där det enskilda stödbehovet inte blivit tillgodosett som det är tänkt, säger Anneli Maaranen.

- Det är beklagligt att det ges en bild av att skulle handla om en besparing eftersom det ger en felaktig beskrivning över de förändringar som pågår. Vi ifrågasätter inte kontaktpersonernas insats, som vi ser är en viktig del som stöd till de personer som behöver den insatsen, betonar Jan Hanna.

Förståelse för oro

Både Jan Hanna och Anneli Maaranen betonar att de har förståelse för den oro som kan finnas när långvariga relationer mellan kontaktperson och omsorgstagare bryts.

- Om man efter så många år har uppnått en fin kompisrelation så finns det inget som hindrar att fortsätta den relationen även om det sker utan arvodesdelen, förklarar socialchefen och fortsätter:

Enskilda bedömningar om kontaktperson

- Det vi genomför är att kommunen nu går ifrån den tidigare inriktningen att kompensera låg grundbemanning på gruppboenden med kontaktpersoner. Det ska alltid göras enskilda bedömningar om andra insatser behövs för den enskilde, till exempel kontaktperson, även om han eller hon bor på ett boende.

Ökad grundbemanning

- Positivt är nu att det blir tydligt för den enskilde vad personalen kommer att stötta med i gruppbostaden, att arbetsscheman kan förbättras genom högre grundbemanning, att samtliga boende får ta del av enskilda aktiviteter och att ensamarbete kan undvikas. Därför har grundbemanningen utökats på de ställen som också förändrat boendeinriktningen till ett gruppboende, berättar Jan Hanna, som avslutar:

– Jag vill poängtera att förändringarna inte ska uppfattas som kritik mot chefer, personal eller kontaktpersoner. Det handlar om vilka möjligheter man har haft att utveckla arbetet. Avsikten är att personal ska få bättre möjligheter att tillgodose enskildas önskemål och aktiviteter på gruppboendet.