Bekräftade fall av covid-19 igen i vård och omsorgen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

10 november 2020

Omsorg och stöd, Corona

Det finns nu återigen bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorgen i Tibro kommun. Det gäller vårdtagare och personal men också besökare, där flera personer har visat sig ha covid-19.

Tibro kommun fick in coronasmitta i sina vård- och omsorgsverksamheter den 16 maj, vilket resulterade i att 29 vårdtagare inom äldreboendena drabbades av covid-19 och att nio av dem avled. Den smittspridningen ebbade ut efter cirka en månad. Socialförvaltningen har sedan mitten av juli varit helt fria från covid-19. 

– Det har funnits en oro hos oss för att smittan ska börja om, inte minst med tanke på det förvärrade smittoläget på både nationell och global nivå. Nu agerar vi utifrån tesen att vi har en allmän smittspridning inom våra verksamheter igen, klarlägger socialchefen Anneli Maaranen.

Snabb smittspårning

Socialförvaltningens ledning fick besked om den konstaterade smittan på morgonen den 10 november. Ett nytt läge i smittspridningen noterades i början av förra veckan, då både personal och besökare konstaterades ha covid-19 och flera misstänkta fall bland vårdtagarna uppmärksammades. Provtagningar och smittspårning inleddes snabbt och nu finns fall bland våra vårdtagare men inte inom äldreboendena.

Enligt rutin vidtog den berörda personalen åtgärder direkt när det fanns misstanke om smitta. Skylten som signalerar att det finns misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta sattes upp på berörda boenden direkt.

Skyltar och info till berörda

– Förra veckan fanns det uppsatta skyltar på flera ställen, främst utifrån att det fanns misstanke om smitta och att åtgärder vidtagits för att säkerställa om vi fått in covidsmitta eller inte, förtydligar Anneli.

De som är berörda, deras anhöriga samt tjänstgörande personal som utför vårdnära arbete inom socialförvaltningen har fått information om smittan. I dagsläget (den 17 november) har 14 fall av covid-19 konstaterats bland vårdtagare.

 – Siffran är en ögonblicksbild, poängterar Anneli.

Har förberett ny smittvåg

Tibros vård- och omsorgspersonal har förberett sig för ett eventuellt nytt utbrott av covid-19 under sommaren och hösten. Nu är målet att så långt det är möjligt minska smittspridningen.

– Vi är tryggare i vår hantering av sjukdomen nu med de ökade kunskaperna och erfarenheterna som grund. Vi har uppdaterade rutiner på plats och färska arbetsmiljöriskbedömningar gjorda ute på enheterna, berättar vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

– Det har varit värdefullt att följa upp och repetera rutiner med personalen för att inte tappa fokus då pandemin inte är över men också för att få inspel från dem så att rutinerna verkligen fungerar som stöd ute i verksamheten, säger socialchefen. Hon fortsätter:

Större trygghet

– Det känns tryggt för oss i ledningen att personalen känner sig tryggare nu än i våras när pandemin var relativ ny och effekterna av att få in smitta rapporterades utgöra ett stort hot mot både personal och vårdtagare. Om man inte jobbar inom vård- och omsorgssektorn så går det inte att beskriva vilken fysisk och psykisk påfrestning pandemin är utifrån vad sjukdomen kan orsaka för skada. Den rädsla jag haft vid varje rapporterat sjukdomsfall hos vårdtagare som personal, kan inte beskrivas med ord.

Sänder tankar till drabbade

Politikerna i socialnämnden har fått information om situationen och har på nämndens sammanträden en fast informationspunkt om pandemiläget. Nämndens ordförande Jan Hanna beklagar att det återigen kommit in smitta i förvaltningens verksamheter.

– Våra tankar går givetvis till de drabbade och deras familjer men också till vår personal då vi har vårens erfarenheter med oss, säger han.

Vädjan om respekt och eftertanke

 – Vi vädjar till allmänheten och anhöriga till våra boende att respektera de skärpta allmänna råden och verksamhetens rutiner för besök. Nu när det är känt att det finns ökad smitta i Tibro samt i nämndens verksamheter så behöver vi alla ta ett ansvar att försöka hindra en ökad smittspridning, fastslår Jan.

Verksamhetschef Rikard bekräftar att äldreboendena haft viss problematik med besökare som inte visar respekt för uppsatta rutiner för besök samt att man inte följer de skärpta allmänna råden.

 – Det är allvar nu. Följ råden, undvik besök om möjligt just nu och hjälp oss motverka fortsatt smittspridning, uppmanar Rikard.