Ny hemvårdsorganisation med särskild servicegrupp

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

26 maj 2020

Näringsliv, arbete och etablering, Omsorg och stöd

Omvårdnadsinsatser ska utföras av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser ska utföras av en nyinrättad arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen. Det är tanken med den nya hemvårdsorganisationen som socialnämnden i Tibro beslutat inrätta. Förändringen väntas träda i kraft den 1 mars 2021.

Beslutet om att inrätta en ny hemvårdsorganisation fattades den 25 maj.

– Det här är ett sätt att kvalitetssäkra våra hemvårdsinsatser samtidigt som vi skapar tydligare uppdrag och förbättrar arbetsmiljön för personalen, säger socialnämndens ordförande Jan Hanna.

Hemvårdsuppdrag renodlas

Den bärande tanken med förändringen är att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare inom hemvården på ett långsiktigt hållbart sätt. Förändringen innebär att undersköterskornas uppdrag renodlas. De kommer att utföra arbetsuppgifter som är av omvårdnadskaraktär.

Serviceinsatser kräver inte undersköterskeutbildning utan här breddar kommunen möjligheterna att arbeta inom hemvården för nya medarbetare som har en annan utbildnings- och arbetsbakgrund än undersköterska eller vårdbiträde.
 – Målet är att skapa en hållbar tydlig organisationsstruktur, öka stödet, kontrollen och möjligheterna till utveckling inom respektive verksamhet samt få till stånd en mer rättssäker och jämlik handläggning av myndighetsärenden, berättar vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.  

Fler hemvårdsgrupper 

Socialnämndens politiker har tagit fasta på personalens önskemål om fler, mindre personalgrupper. I den nya organisationen delas hemvårdspersonalen in i fyra grupper istället för dagens två. Detta för att öka känslan av sammanhang för personalen och ge dem möjlighet att få bättre kännedom om ett mer begränsat antal vårdtagare.

– Det är både viktigt för oss i nämnden att vårdtagarna inte ska behöva möta fler personal än nödvändigt och att hemvårdspersonalen får en bättre arbetsmiljö. Det ges bättre förutsättningar för det genom organisationsförändringen, säger Jan Hanna.

Två enhetschefer

När den nya hemvårdsorganisationen införs kommer verksamheten att ledas av två enhetschefer istället för en, som nu är fallet. Det sker inom befintlig budgetram genom att planeringen av hemvårdsinsatser knyts ihop med vakansförsörjningen.

Ny arbetsgrupp ska sköta serviceuppdrag

Inom enheten för vardagsnära stöd skapas en ny arbetsgrupp vars uppgift blir att ta hand om serviceinsatser. Det kan handla om städ, tvätt, inköp av mat men även att utföra arbetsuppdrag såsom biltvätt och bilbesiktning som omvårdnadspersonal utför idag.

– Idag utförs städet i ordinärt boende av kommunens städenhet, så det är redan nu annan personal inne hos vårdtagarna än omvårdnadspersonal. Det innebär att det finns en vana vid att olika insatser hos vårdtagarna utförs av personal från olika verksamheter, betonar Rikard Strömqvist.