Drogenkät visar att färre ungdomar dricker alkohol

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Personer som röker och dricker ett glas öl.

3 juli 2018

Kultur, fritid och idrott, Ung i Tibro

Under april månad genomförde fältassistenterna i Tibro den årligen återkommande drogenkäten bland eleverna i år 7, 8, 9 samt år 3 på Fågelviksgymnasiet. Resultatet visar att den stora majoriteten av ungdomar i Tibro tar avstånd från narkotikaanvändning och att alkoholanvändandet blir allt lägre. Det kan dock konstateras att ökningen av alkohol- och droganvändning bland eleverna i år 9 är större än normalt.

Enkäten har genomförts i år 7, 8 och 9 på Nyboskolan samt i år 3 på Fågelviksgymnasiet. Svarsfrekvensen på Nyboskolan är god. På gymnasiet är svarsantalet lågt på grund av få elever och därför är resultatet svårt att analysera. 

Vad gäller rökning så betraktar 8 % av samtliga som svarat på enkäten sig som vanerökare. De uppger att de röker dagligen eller nästan dagligen. 8 % motsvarar 31 elever och majoriteten av dessa går i 9:an eller på gymnasiet. 27 stycken, 7 %, uppger sig snusa dagligen eller nästan dagligen.

22 % har druckit alkohol den senaste månaden

22 % av eleverna säger sig ha druckit alkohol de senaste 30 dagarna och ytterligare 16 % har druckit under det senaste året. Det är sammanlagt 149 stycken. Antalet ungdomar som dricker alkohol minskar över lag i Sverige och så även i Tibro.

Antalet elever som dricker fyra burkar starköl eller starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller 6 folköl en gång i veckan eller oftare är 16 stycken, 4 %. Även här rör det sig till allra största delen om elever som går i årskurs 9 eller på gymnasiet.

I år 9 är det 5 elever som dricker denna större mängd minst en gång per vecka. Vanligast är att eleverna fått tag på alkohol via en kompis, men näst vanligast är att ungdomarna får alkohol av sina föräldrar med lov. Redan i år 9 har så många som 8 % fått alkohol av sina föräldrar med lov.

På frågor om sniffning/boffning så är det fortfarande sällsynt. I år 9 så har det dock ökat något sedan föregående år.

20 har testat narkotika 

20 elever har någon gång testat narkotika. På gymnasiet har 8 % uppgett att de har testat narkotika. Dock har 15 % rökt hasch eller marijuana. Slutsatsen av detta skulle kunna vara att vissa ungdomar inte betraktar hasch och marijuana som narkotika. I år 9 uppger 10 elever att de har testat narkotika någon gång. 7 elever i år 9 uppger att de tagit någon form av narkotika under de senaste 30 dagarna.

Sammanfattningsvis kan sägas att siffrorna för eleverna i år 9 är högre än deras siffror var då de gick i år 7 och 8. Då dessa elever efter sommaren kommer att finnas på gymnasieskolor i företrädesvis Skövde så är det svårt att genomföra några riktade insatser gentemot denna grupp.

Vad gäller eleverna på gymnasiet så är det främst siffrorna gällande hasch och marijuana som oroar. Ungdomarnas inställning verkar vara att hasch och marijuana inte är narkotika. Detta är en oroväckande trend i samhället. Siffrorna visar också på att vissa ungdomar som använder droger tar ett stort antal preparat. De verkar missbruka de droger de kommer över.

Uppföljning med folkhälsostrateg

Resultatet av enkäten har under våren presenterats för politiker och tjänstemän i kommunens olika verksamheter. Även eleverna har fått återkoppling i viss utsträckning. Samtal kommer att föras med kommunens folkhälsostrateg  om eventuella generella insatser.

Här kan du ta del av enkäten i sin helhet: