Miljöinsatser

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun arbetar kontinuerligt med energibesparingar och miljöinsatser. Kommunen har antagit ett miljöpolitiskt program i fullmäktige, som innebär att vi ska verka för en god miljö och ett ekologiskt hållbart samhälle.

Tibro kommun anser att miljön är en viktig framgångsfaktor för en god hälsa, ett attraktivt boende och ett rikt näringsliv.

För att nå målen ska vi:

 1. Verka för en effektivare energianvändning och miljövänligare transporter.
 2. Prioritera användning av giftfria naturresurser och resurssnåla kretslopp.
 3. Hushålla med mark och vatten samt verka för en god bebyggd miljö.

Kommunens nämnder och bolag ska varje år upprätta verksamhetsplaner, där åtgärder för att nå miljömålen ingår som en del.

I det lokala miljömål som du finner under "Tjänster och Information" kan du läsa mer om programmet. Du kan även läsa om de delmål kommunen satt upp för att nå de fastställda miljömålen samt läsa om den nya Översiktsplanen 2020.  

Nedan ges en övergripande, kortfattad beskrivning av miljömålen samt vad kommunen gjort hittills för att nå dem.

Strategi 1 - Effektivare energianvändning och miljövänligare transporter.

Målet är att minska energianvändningen för uppvärmning, belysning och drift av apparater. Transporter ska minimeras och den energi vi använder bör så långt som möjligt vara förnyelsebar.

Några av våra delmål:

Energianvändningen i kommunala fastigheter och anläggningar ska utifrån 2008 års nivå minska med 10 % till år 2015.

 • Styrning och reglering av värme, varmvatten och ventilation sker med dataövervakning till de kommunala fastigheterna.
 • Närvarostyrning av belysning utökas kontinuerligt, vilket innebär att fler och fler lampor sätts in som släcks automatiskt när du lämnar ett rum.
 • Vi återvinner spillvärme i ishallen och spillvärme från kyl- och frysrum på skolor.
 • I Tibro har vi bytt ut alla kvicksilverljuskällor i gatubelysningen till LED-högtrycksnatrium- eller metallhalogenljuskällor.
 • Vårt mål är att sluta använda olja som uppvärmningskälla i alla våra fastigheter.
 • Andelen förnyelsebar el ska öka.
 • Nytt avtal har upphandlats med Grön el.
 • Tibro kommun säljer för närvarande fjärrvärme till cirka 300 abonnenter i Tibro tätort. Ledningsnätet omfattar cirka 30 km fjärrvärmekulvert.
 • Fjärrvärmeutbyggnaden ska fortsätta kontinuerligt så att fler fastigheter får möjlighet till anslutning.
 • Kommunen har i dag tre solfångaranläggningar: En på Bäckliden, en vid Snickarvallen och en i Tibro ishall.
 • Minst 20 % av fordonen i kommunal verksamhet ska drivas med förnyelsebara bränslen från år 2013.
 • I dag använder vi oss av en elbil samt etanoldrivna bilar.

Strategi 2 - Giftfria naturresurser och resurssnåla kretslopp

Naturresurser ska kunna användas, återanvändas, återvinnas och slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.

Några av våra delmål:

Kommunala grundvattentäkter och leverans av hälsosamt vatten säkerställs.

 • Kommunen har anlagt en kopplingstation som möjliggör en alternativ leveransväg av kommunens vatten till Tibro tätort.

Upphandling av produkter och tjänster ska ske enligt fastställda miljökrav.

 • Skövde kommuns inköpsavdelning ansvarar för upphandlingen av de flesta tjänsterna och produkterna som kommunen köper och har bevakning på att våra miljökrav uppnås. 

Strategi 3 - Hushållning med mark, vatten och en god bebyggd miljö

Den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer ska bevaras. En bra infrastruktur ger individen möjlighet att minska sin egen miljöpåverkan.

Några av våra delmål:

Ett kontinuerligt arbete för ökat miljömedvetande hos barn och elever i förskola och skola.

 • Vår energi- och klimatrådgivare delar ut material och arrangerar Strömlös dag i skolorna samt lektioner med eleverna i årskurs 3 och 5 om vad energi är.

Delmål och åtgärder för en god bebyggd miljö redovisas i Översiktsplan 2003, som revideras 2010.

 • En reviderad översiktsplan, ÖP2020, antogs av kommunfullmäktige den 21 april 2012.