Telefon
0504-18000 (Växeln)

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
bun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Postadress
543 80 Tibro

Nyboskolan är en högstadieskola och grundsärskola för åk 7-9, med ca 400 elever. I skolans lokaler finns även Introduktionsprogrammet (IM). 

Skolledningen på Nyboskolan består av rektor, biträdande rektor med ansvar för elevhälsoteamet och resursteamet samt en tillförordnad biträdande rektor med ansvar för grundsärskolan och IM.

Nyboskolan utgår från en teambaserad organisation med eleven i centrum. Basen i organisationen är de elevnära arbetslagsteamen: AB, CD, EF, grundsärskolan och IM. De fem teamen leds av var sin teamledare. Teamledarna ingår i skolans ledningsteam tillsammans med skolledning och träffas varje vecka med fokus på skolans driftsorganisation. Även arbetslagsteamen träffas varje vecka utifrån en dagordning där hälften av tiden ägnas åt elevhälsofrågor och den andra hälften åt gemensamma arbetslagsfrågor.

Teamledarna i respektive arbetslagsteam:

AB: Anna-Karin Bjurek
CD: Fritiof Andersson
EF: Michael Linder
Grundsärskolan: Annika Käll
IM: Christopher Artfors

Skolan har ett utvecklingsteam bestående av rektor samt skolans förstelärare. Utvecklingsteamet har fokus på skolans utvecklingsfrågor och träffas varannan vecka.

Skolans elevhälsoteam leds av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och deltar också, enligt ett rullande schema, i arbetslagsteamens möten.

Resursenhetens personal bildar ett resursteam som träffas varje vecka och leds av en teamledare samt av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan.

På skolan finns ämnesteam som träffas under ledning av ämnesansvariga. I ämnesteamen är det kollegiala lärandet kring ämnes- och kursplaner, likvärdig bedömning och betygsättning, samsyn kring innehåll och arbetsformer m.m. i fokus.

Skolans trygghetsteam leds av skolans förstelärare i värdegrund. I trygghetsteamet ingår skolsköterska, skolkurator och skolans tre socialpedagoger. Trygghetsteamet arbetar med förebyggande, främjande och åtgärdande insatser kopplat till trygghet och studiero.

Se en film om Nyboskolans pedagogiska team: 
Nytt arbetssätt med pedagogiska team och eleven i centrum på Nyboskolan - Tibro kommun