Tibro kommuns organisation

Kommunhuset i Tibro. Foto: dan Carlsson

Kommunen styrs av politiker och ansvarar för skolor, barn-, äldre-, handikapp-, individ- och familjeomsorg, skötsel av gator, parker och fastigheter, kultur- och fritidsverksamhet med mera samt driver näringslivs-, arbetsmarknads- och utvecklingsfrågor.

Tibro kommun är indelad i nämnder och förvaltningar. Det innebär att kommunen har en politisk nivå med nämnder och styrelser, där politikerna fattar beslut om inriktningen på de kommunala verksamheterna, och en tjänstemannanivå, förvaltningar, där de anställda genomför besluten.

Högst ansvar i kommunens organisation har kommunfullmäktige, som kan liknas vid kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige i Tibro består av 35 personer, som kommuninvånarna utser i allmänna politiska val vart fjärde år. 

Sex egna nämnder och en samverkansnämnd

Tibro kommun har sex egna nämnder med olika ansvarsområden och har representanter i en nämnd som är gemensam för tre kommuner.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för kommunens ekonomi och utveckling.
Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, gemensam kommunadministration, räddningstjänst och folkhälsoarbete.

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontoret med admininistration, IT, Tillväxt Tibro, ekonomi, personal och integration.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den kommunala förskole- och skolverksamheten. I nämndens ansvarsområden finns även familjecentralen, särskolan, skolbarnsomsorgen ("fritids"), musikskolan, kommunal vuxenutbildning och SFI, Svenska för invandrare. 

Byggnads- och trafiknämnden 

Byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av trafik-, plan- och byggärenden med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för större delen av kommunens tekniska verksamhet, som skötsel av gator, vägar, parker och kommunala fastigheter, vatten, avlopp och fjärrvärme. Nämnden ansvarar även för mat till förskolebarn, skolelever och de som bor på kommunens äldreboenden, för städning och vaktmästeri i de kommunala verksamheterna samt för mätning och framtagning av kartor.  

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden är en gemensam nämnd för kommunerna i Tibro, Hjo och Karlsborg. Nämnden ansvarar för allmän och särskild kollektivtrafik, som innefattar linjetrafik, närtrafik, flextrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. På uppdrag av ansvarig nämnd i respektive kommun planeras också verksamhetsresor som skolskjutsar och resor som sker i socialtjänstens regi.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för all kommunal kultur- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen förser nämnden med faktaunderlag till beslut i kultur- och fritidsfrågor, stöttar kommunens föreningar på olika sätt och genomför kultur- och fritidsarrangemang.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen, äldre- och handikappom-sorgen och den kommunala hälso- och sjukvården med stöd av Socialförvaltningen. 

Du kan läsa mer om Tibro kommuns politiska organisation genom att klicka på länken Politik och demokrati till höger.

Kommunalförbund

Tibro kommun är med i fyra kommunalförbund:

  • Avfallshantering Östra Skaraborg
  • Miljösamverkan Östra Skaraborg
  • Räddningstjänsten Östra Skaraborg
  • Skaraborgs kommunalförbund  

Avfallshantering Östra Skaraborg

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, är ett kommunalförbund med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner som medlemmar.

AÖS uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i medlemskommunerna.

Länk till AÖS webbplats finns till höger.

Miljösamverkan Östra Skaraborg

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, är ett kommunalförbund med Tibro, Hjo, Falköping och Skövde kommuner som medlemmar. MÖS ansvarar för tillsyn, kontroll och prövning av miljö- och hälsoskyddsärenden.

Du hittar en länk till MÖS webbplats till höger.

Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, är ett kommunalförbund som ansvarar för brandsläckning, annat räddningsarbete och förebyggande åtgärder mot brand i Tibro kommun.

Länk till RÖS webbplats finns till höger.

Skaraborgs kommunalförbund

Inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund arbetar Tibro tillsammans med 14 andra kommuner med tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Länk till Skaraborgs kommunalförbunds webbplats finns till höger.

Kommunala bolag

Tibro kommun äger tre kommunala bolag: Tibro Energi AB, Tibro Energi Försäljning AB och Tibrobyggen. Vill du läsa mer om Tibros kommunala bolag klickar du på länken Kommunala bolag i vänstermenyn.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-03-23 Skriv ut